Idejne zasnove – IDZ

Idejna zasnova je uvodni del vsake projektne dokumentacije. Namenjena je uskladitvi interesa naročnika s prostorskimi možnostmi in arhitekturnimi rešitvami. Običajno zajema samo načrt arhitekture, po potrebi pa tudi ostale inštalacije.

Idejni projekti – IDP

Idejni projekt je rezultat komunikacije med investitorjem in arhitektom. Potrjen s strani naročnika služi kot projektna naloga in izhodišče za nadaljnje projektiranje.

Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev – IZP

Namenjena je pridobivanju projektnih in drugih pogojev. Vsebuje podatke o udeležencih in objektu na osnovi izpolnjenih obrazcev in lokacijskih prikazov.

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja – DGD

Dokumentacija se izdela za potrebe pridobivanja mnenj in soglasij ter gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.
Projekt sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PZI

Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih popisov in detajlov, ki nadgrajujejo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD). Vsebuje tudi izkaze s katerimi se dokazuje izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta in so pripravljeni na osnovi ustreznih načrtov ali elaboratov. PZI vsebuje tudi popis količin.

Dokumentacija za razpis – DZR

Dokumentacija se pripravi na željo naročnika in obsega projektantske popise posameznih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z namenom pridobivanja ustreznih ponudb za gradnjo.

Projekta dokumentacija izvedenih del – PID

Namenjena je pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi in vzdrževanju objekta. Prikazuje dejansko stanje zgrajenega objekta s prikazom odstopanj od dokumentacije DGD in PZI.

Elaborati

Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah in elaborat o zaščiti pred hrupom v stavbah sta sestavni del dokazne dokumentacije na osnovi katere se prikazuje ustreznost objekta na področjih učinkovite rabe energije in hrupa.

Osnovna razdelitev:

• Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
• Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
• Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
• Projektna dokumentacija izvedenih del (PID)

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor se izvaja za zagotavljanje in kontroliranje natančne implementacije ter tolmačenja načrtov pri izvedbi.

Strokovni nadzor

Strokovni nadzor izvajamo skladno z definicijo v Gradbenemu zakonu. Vodenje projektov in svetovanje na področju projektiranja, izvedbe in nadzora pri gradnji objekta.

Požarna varnost

• Elaborat požarne varnosti
• Vroči izračuni jeklenih konstrukcij

Elaborati in izkazi:

• Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah
• Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah
• Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah

Naši zaključeni projekti